Übersichtsseite Platon

Folgende Texte von Platon findest du auf jurclass.de:

Staat

Theaitetos

Phaidon

Protagoras

Apologie

Kriton

Menon

Gorgias

Gastmahl