Herodot, Historien 1,6.29–30 12.01.16

Herodot, Historien

Solon und Kroisos (1,6.29–30)

1,6
Griechischer Text
Z.
Kommentar / Übersetzung
1
2
3
Κροῖσος ἦν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ Ἀλυάττεω,
τύραννος δὲ ἐθνέων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ (…). Οὗτος ὁ
Κροῖσος βαρβάρων πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν τοὺς μὲν κατε-
στρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπαγωγήν, τοὺς δὲ φίλους
προσεποιήσατο. Κατεστρέψατο μὲν Ἴωνάς τε καὶ Αἰολέας
καὶ Δωριέας τοὺς ἐν τῇ Ἀσίῃ, φίλους δὲ προσεποιήσατο
Λακεδαιμονίους. Πρὸ δὲ τῆς Κροίσου ἀρχῆς πάντες Ἕλληνες
ἦσαν ἐλεύθεροι.
5


8
[Übersetzung]
Kroisos war lydischer Abstammung, Sohn von Alyattes und herrschte über die Völker diesseits des Flusses Halys. Dieser Kroisos war der erste Barbar, soweit wir wissen, der die einen Hellenen unterwarf und zinspflichtig machte, die anderen aber für sich als Freunde gewann. Er unterwarf aber die Ionier, Äoler und Dorier in Asien, Freundschaft schloss er mit den Lakedämoniern. Bevor Kroisos seine Herrschaft antrat, waren alle Hellenen frei.
1 γένος (Acc. Graecus) von der Abstammung her — Ἀλυάττεω Gen. v. Ἀλυάττης Alyattes → DG (#2) — 2 ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ diesseits des Halys. Der Halys war der 1355 km lange Grenzfluss zw. Lydern und Medern (= Persern), heute: Kızılırmak [= Roter Fluss] → Karte — 3 τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Attraktion des Relativums; übs. als ob da stünde: τούτων, οὓς ἡμεῖς ἴσμεν → Stf — καταστρέφομαι (jmdn.) unterwerfen — 4 ἐς φόρου ἀπαγωγήν zur Tributpflicht; übs. ἐς φόρου ἀπαγωγήν καταστρέφομαι mit: tributpflichtig machen — 6 προσποιέομαι hier: für sich gewinnen
1,29
 
 
 
1


2
Κατεστραμμένων δὲ τούτων καὶ προσεπικτωμένου Κροίσου Λυδοῖσι ἀπικνέονται ἐς Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτῳ ἄλλοι
τε οἱ πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί, οἳ τοῦτον τὸν
χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἕκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο, καὶ
δὴ καὶ Σόλων ἀνὴρ Ἀθηναῖος, ὃς Ἀθηναίοισι νόμους κελεύ-
σασι ποιήσας ἀπεδήμησε ἔτεα δέκα κατά θεωρίης πρόφασιν
ἐκπλώσας, ἵνα δὴ μή τινα τῶν νόμων ἀναγκασθῇ λῦσαι, τῶν
ἔθετο. Αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι·
ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσθαι
νόμοισι, τοὺς ἄν σφι Σόλων θῆται.
9
10
15


18
[Übersetzung]
Nachdem diese unterworfen worden waren und Kroisos sie dem lydischen Reich hinzugefügt hatte, kamen andere Weisheitslehrer nach Sardes, das vor Reichtum blühte, besonders aber auch alle aus Griechenland, die zu dieser Zeit gerade lebten, aus welchen Gründen ein jeder auch kommen mochte. Und so reiste auch Solon, ein Athener, nachdem er den Athenern auf ihr Geheiß hin Gesetze gegeben hatte, von zuhause für zehn Jahre unter dem Vorwand weg, sich in der Welt umsehen zu wollen, damit er nicht gezwungen werden konnte, eines der von ihm erlassenen Gesetze wieder aufzuheben. Sie waren nämlich nicht in der Lage, das selbst zu tun, weil sie durch große Eide daran gebunden waren, sich zehn Jahre an die Gesetze zu halten, die Solon ihnen gegeben hatte.
9 προσεπικτωμένου v. προσ-επι-κτάομαί τινί τι jmdm. etw. noch dazu erwerben10 ἀπικνέονται → DG (#5) — Σάρδις = Σάρδεις (Akk.); → Karteἀκμάζω in Blüte stehen12 ἐόντες → DG (#16) — ὡς ἕκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο aus welchen Gründen auch immer ein jeder von ihnen kam14 ἀποδημέω verreisenἔτεα → DG (#16) — κατά πρόφασιν unter dem Vorwandἡ θεωρίη das sich in der Welt Umsehen15 ἐκπλώω absegelnἀναγκασθῇ → Stf und → Konjug.λῦσαι → Stfτῶν ἔθετο τῶν = οὕς; ἔθετο → Stf und → Konjug.17 ὁρκίοισι → DG (#4); τὸ ὅρκιον = ὁ ὅρκος Eid18 σφι → DG (#3) — θῆται → Stf und → Konjug. (Konjunktiv!)
1,30
 
 
 
1

2
Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ
τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπί-
κετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον.
Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροί-
σου· μετὰ δὲ, ἡμέρῃ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ, κελεύσαντος Κροίσου
τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυρούς καὶ
ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια. Θεησά-
μενον δέ μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν,
εἴρετο ὁ Κροῖσος τάδε· „Ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ’ ἡμέας γὰρ περὶ
σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφίης εἵνεκεν τῆς σῆς καὶ
πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελή-
λυθας· νῦν ὦν ἐπειρέσθαι με ἵμερος ἐπῆλθέ σε, εἴ τινα ἤδη πάν-
των εἶδες ὀλβιώτατον.“
18

20
25
30
[Übersetzung]
Nachdem Solon also aus diesem Grund und um sich in der Welt umzusehen abgereist war, kam er nach Ägypten zu Amasis und ebenso auch nach Sardes zu Kroisos. Nach seiner Ankunft wurde er von Kroisos im königlichen Palast gastlich aufgenommen. Später, am dritten oder vierten Tag, führten die Diener, die sich um ihn kümmerten, Solon auf Anordnung von Kroisos in dessen Schatzkammer und stellten ihm zur Schau, wie groß und reich alles war. Nachdem dieser alles angesehen und geprüft hatte, wie es ihm angemessen war, fragte Kroisos Folgendes: „Gastfreund aus Athen, zu uns ist freilich reiche Kunde über dich gedrungen, sowohl wegen deiner Weisheit als auch wegen deiner Reise, dass du als Philosoph viele Länder bereist hast, um sie kennenzulernen. Nun überkam mich also das Verlangen, dich auch noch zu fragen, ob du schon jemanden gefunden hast, der von allen der glücklichste ist.“
18 ὦν → DG (#8) — 19 θεωρίης der Gen. wie auch der von τούτων ist durch εἵνεκεν bedingt. Ordne so: ὁ Σόλων τούτων καὶ τῆς θεωρίης εἵνεκεν ἐκδημήσας ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο — ἐκδημέω außer Landes gehen, verreisenἀπίκετο, ἀπικόμενος → DG (#5) und → Stf20 Ἄμασις Amasis; — Σάρδις = Σάρδεις (Akk.); → Karte21 ξεινίζω als Gastfreund aufnehmenτὰ βασίλεια Königspalast; → DG (#4) — 22 μετά Adv. danachκελεύσαντος → Stf23 θεράποντες ≈ θεραπεύοντες — περιῆγον v. περι-άγω; vgl. → Stfκατὰ τοὺς θησαυρούς in der Schatzkammer24 ἐπεδείκνυσαν vgl. → Stfθεησάμενον → Stf25 σκεψάμενον → Stfοἱ → DG (#3) — κατὰ καιρόν angemessen26 εἴρετο Impf. v. εἴρομαι bzw. ἔρομαι = ἐρωτάω; vgl. → Stf27 ἀπῖκται → DG (#5) und → Stf28 ἡ πλάνη (cf. πλανάομαι) Irrfahrt, Irrtum, hier: Reiseγῆν πολλήν viele Länderἐπελήλυθας durchwandern vgl. → Stf29 ὦν → DG (#8) — ἐπ-ειρέσθαι noch dazu fragenὁ ἵμερος Verlangenἐπῆλθε + Dat. überkommen vgl. → Stf30 εἶδες → Stfὀλβιώτατον → Komparation
3


4
5
Ὃ μὲν ἐλπίζων εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώ-
τατος ταῦτα ἐπειρώτα· Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας ἀλλὰ
τῷ ἐόντι χρησάμενος λέγει· „Ὦ βασιλεῦ, Τέλλον Ἀθηναῖον.“
Ἀποθωμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν εἴρετο ἐπιστρεφέως· „Κοίῃ
δὴ κρίνεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον;“ Ὀ δὲ εἶπε „Τέλλῳ τοῦτο
μὲν τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης παῖδες ἦσαν καλοί τε κἀγαθοί, καί
σφι εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα·
τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ’ ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ
βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο· γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι
μάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι, βοηθήσας καὶ
τροπὴν ποιήσας τῶν πολεμίων ἀπέθανε κάλλιστα, καί μιν
Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ, τῇ περ ἔπεσε, καὶ
ἐτίμησαν μεγάλως.“
30
35
40
[Übersetzung]
Er stellte nämlich diese Frage, weil er hoffte, der glücklichste Mensch auf Erden zu sein. Solon aber machte keinen Ansatz von Schmeichelei, sondern sagte der Wahrheit gemäß: „Oh König, Tellos aus Athen.“ Weil Kroisos sich aber über die Antwort sehr wunderte, fragte er gespannt: „Wieso hältst du Tellos für den glücklichsten Menschen?“ Dieser aber antwortete: „Zum einen hatte Tellos in einer blühenden Stadt vortreffliche Kinder, und er sah von ihnen Enkel, die alle überlebten. Zum anderen ging es ihm im Leben gut, jedenfalls für unsere Verhältnisse, und er hatte obendrein noch einen herrlichen Tod: In einer Schlacht der Athener gegen die Nachbarstadt Eleusis gelang es ihm, helfend einzugreifen und die Wende der Feinde zu veranlassen. Dabei erlitt er einen sehr ruhmvollen Tod. Die Athener bestatteten ihn in einem öffentlichen Begräbnis dort, wo er gefallen war, und ehrten ihn hoch.
31 ὑποθωπεύω ein wenig schmeicheln32 τῷ ἐόντι ≈ τῇ ἀλήθειᾳ; Dat. abh. v. χρησάμενος → Stf33 ἀπο-θωμάσας (ion.) = verstärktes θαυμάσας → Stf → DG (#6) — λεχθέν → Stfεἴρετο s. o. Z. 9 — ἐπιστρεφέως gespanntκοίῃ (ὁδῷ) warum → DG (#3) — 34 ὀλβιώτατον → Komparationεἶπε → Stf34–37 τοῦτο μέν … τοῦτο δέ einerseits … anderseits35 πόλιος → DG (#6) — εὖ ἡκούσης = εὖ ἐχούσης — 36 εἶδε → Stfτέκνα ἐκγενόμενα Enkel; vgl. → Stfπαραμείναντα am Leben bleiben; vgl. → Stf37 τοῦ βίου εὖ ἥκοντι dem es im Leben gut gingὡς τὰ παρ’ ἡμῖν für unsere Verhältnisse38 λαμπροτάτη → Komparationἐπ-εγένετο dazu-werden, dazu-entstehen; vgl. → Stfγενομένης → Stf39 ὁ άστυγείτων, -ονος NachbarἘλευσίς, -ῖνος Eleusisβοηθήσας → Stf40 ποιήσας → Stfτροπὴν ποιήσας τῶν πολεμίων: τοὺς πολεμίους τρέψας → Stfἀπέθανε → Stf41 ἔθαψαν → Stfτῇ περ ≈ οὗ woἔπεσε → Stf42 ἐτίμησαν → Stf