Homer, Odyssee ε 50–115 (Hermes erledigt seinen Auftrag) 06.03.22

Homer, Odyssee

ε 50–115 (Hermes erledigt seinen Auftrag)

ε
Griechischer Text
Kommentar / Übersetzung (J. H. Voss)

50
55

Πιερίην δ᾽ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·
σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·
τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόθ᾽ ἐοῦσαν,
ἔνθ᾽ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε
ἤιεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
ναῖεν ἐυπλόκαμος· τὴν δ᾽ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.
[Übersetzung]
[Hermes] stand auf Pieria still, und senkte sich schnell aus dem Äther
Nieder aufs Meer, und schwebte dann über die Flut, wie die Möwe,
Die um furchtbare Busen des ungebändigten Meeres
Fische fängt, und sich oft die flüchtigen Fittiche netzet:
Also beschwerte Hermeias die weithinwallende Fläche.
Als er die ferne Insel Ogygia jetzo erreichte,
Stieg er aus dem Gewässer des dunkeln Meeres ans Ufer,
Wandelte fort, bis er kam zur weiten Grotte der Nymphe
Mit schönwallenden Locken, und fand die Nymphe zu Hause.

50 Πιερίη Pieria (Landschaft nördl. des Olymps, nahe am Meer) — ἐπιβάς v. ἐπιβαίνω schreiten/fliegen über etw. → Stf → Wurzelaoristἔμπεσε → Stf51 σεύατο Aor. zu σεύομαι eilen, fliegenὁ λάρος Möwe
52 ὁ κόλπος Busen, Bucht

53 ἀγρώσσω jagenτὸ πτερόν Flügelδεύομαι benetzenἡ ἅλμη Salzflut, Meer
54 ἴκελος ähnlichπολέεσσιν πολλοῖς — ὀχήσατο ὀχέομαι  οἴχομαι


56 ἰοειδής veilchenfarbenἤπειρόνδε v. ἡ ἤπειρος Festland


58 ἔνδοθι = ἔνδον — τέτμεν v. ἔτετμον traf an


60
65
70

πῦρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ᾽ ὀδμὴ
κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο θύου τ᾽ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
δαιομένων· ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ καλῇ
ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ᾽ ὕφαινεν.
ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα,
κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
ἔνθα δέ τ᾽ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
σκῶπές τ᾽ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
ἡ δ᾽ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
κρῆναι δ᾽ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,
πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη.
ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
θήλεον. ἔνθα κ᾽ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.
[Übersetzung]
Vor ihr brannt' auf dem Herd' ein großes Feuer, und fernhin
Wallte der liebliche Duft vom brennenden Holze der Ceder
Und des Citronenbaums. Sie sang mit melodischer Stimme,
Emsig, ein schönes Gewebe mit goldener Spule zu wirken.
Rings um die Grotte wuchs ein Hain voll grünender Bäume,
Pappelweiden und Erlen und düftereicher Cypressen.
Unter dem Laube wohnten die breitgefiederten Vögel,
Eulen und Habichte und breitzüngichte Wasserkrähen,
Welche die Küste des Meers mit gierigem Blicke bestreifen.
Um die gewölbete Grotte des Felsens breitet' ein Weinstock
Seine scharrenden Ranken, behängt mit purpurnen Trauben.
Und vier Quellen ergossen ihr silberblinkendes Wasser,
Eine nahe der andern, und schlängelten hierhin und dorthin.
Wiesen grünten umher, mit Klee bewachsen und Eppich.
Selbst ein unsterblicher Gott verweilete, wann er vorbeiging,
Voll Verwunderung dort, und freute sich herzlich des Anblicks.


75
80
85

ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος ἀργεϊφόντης.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·
οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται
ἀθάνατοι, οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.
οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων.
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
Ἑρμείαν δ᾽ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι·
[Übersetzung]
Voll Verwunderung stand der rüstige Argosbesieger;
Und nachdem er alles in seinem Herzen bewundert,
Ging er eilend hinein in die schöngewölbete Grotte.
Ihn erkannte sogleich die hehre Göttin Kalypso:
Denn die unsterblichen Götter verkennen nimmer das Antlitz
Eines anderen Gottes, und wohnt' er auch ferne von dannen.
Aber nicht Odysseus den Herrlichen fand er zu Hause;
Weinend saß er am Ufer des Meers. Dort saß er gewöhnlich,
Und zerquälte sein Herz mit Weinen und Seufzen und Jammern,
Und durchschaute mit Tränen die große Wüste des Meeres.
Aber dem Kommenden setzte die hehre Göttin Kalypso
Einen prächtigen Thron von strahlender Arbeit, und fragte:


75 θηεῖτο v. θηέομαι (be)staunen. Tempus? — 76 θηήσατο v. θηέομαι (be)staunen. Tempus? Begründe die Tempuswahl in den VV. 59–60!
77 ἄντην = ἄντα, ἀντίον entgegen, gegenüber
77–78 οὐδέ … ἠγνοίησεν = non ignoro sehr wohl/sofort erkennen 78 ἰδοῦσα → Stf

79 ἀγνῶτες v. ἀγνῶς, -ῶτος unbekanntπέλομαι ≈ εἰμί

80 ἀπόπροθι fern

81 μεγαλήτωρ hochherzig, hochgesinntἔτετμεν V. 58

82 ἡ ἀκτή Steilküsteἔνθα πάρος περ dort, wo früher schon
83 τὸ δάκρυ, -υος ( = δάκρυον) Träneστοναχή Stöhnenἐρέχθω zerquälen

84 δέρκομαι blickenλείβω vergießen

85 ἐρεείνω = ἔρομαι fragen
86 ἱδρύω ich lasse Platz nehmenφαεινός hellσιγαλόεις glänzend
90
95


„τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόρραπι, εἰλήλουθας
αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
ἀλλ᾽ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.“
ὥς ἄρα φωνήσασα θεὰ παρέθηκε τράπεζαν
ἀμβροσίης πλήσασα, κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν.
αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος ἀργεϊφόντης.
αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
[Übersetzung]
Warum kamst du zu mir, du Gott mit goldenem Stabe,
Hermes, Geehrter, Geliebter? Denn sonst besuchst du mich niemals.
Sage, was du verlangst; ich will es gerne gewähren,
Steht es in meiner Macht, und sind es mögliche Dinge.
Aber komm doch näher, daß ich dich gastlich bewirte.
Also sprach Kalypso, und setzte dem Gott die Tafel
Voll Ambrosia vor, und mischte rötlichen Nektar.
Und nun aß er und trank, der rüstige Argosbesieger.
Und nachdem er gegessen, und seine Seele gelabet;
Da begann er und sprach zur hehren Göttin Kalypso:


87 τίπτε was denn, warum dennχρυσόρραπις mit dem goldenen Stabεἰλήλουθα = ἐλήλυθα → Stf
88 αἰδοῖος ehrwürdig, geehrtπάρος früherθαμίζω häufig kommen
89 αὐδάω sagenτελέσαι → Stfἄνωγα befehlen (isoliertes Perf.); dazu auch ἀνώγω mit Impf. ἤνωγον und ἄνωγον
90 τετελεσμένος (Part. Perf. Pass.) vollendet; vollendbar
91 ἕπεο unkontrahierter Imp. von ἕπομαι — προτέρω weiterτοι dochπὰρ ξείνια θείω gastlich bewirten (mit Tmesis: παρατίθημι vorsetzen)
92 ἡ τράπεζα Tisch93 ἀμβροσίη Ambrosia (Götterspeise) — πλήσασα → Stf; hier: Part. Aor. Akt. f. — κέρασσε → Stfνέκταρ Nektar (Göttertrank) — ἐρυθρός, ά, όν rot
94 πῖνε → Stfἦσθε Impf. zu ἔσθω = ἐσθίω = ἔδω essen
95 δείπνησε v. δειπνέω speisenἤραρε Aor. zu ἀραρίσκω zusammenfügen, versehen mit, hier: stärkenἐδωδή Speise
100
105
110
115

„εἰρωτᾷς μ᾽ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
νημερτέως τὸν μῦθον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ.
Ζεὺς ἐμέ γ᾽ ἠνώγει δεῦρ᾽ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
ἀλλὰ μάλ᾽ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ᾽ ἁλιῶσαι.
φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀιζυρώτατον ἄλλων,
τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο
εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν
οἴκαδ᾽· ἀτὰρ ἐν νόστῳ Ἀθηναίην ἀλίτοντο,
ἥ σφιν ἐπῶρσ᾽ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
τὸν δ᾽ ἄρα δεῦρ᾽ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
τὸν νῦν σ᾽ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
οὐ γάρ οἱ τῇδ᾽ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
ἀλλ᾽ ἔτι οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.“
[Übersetzung]
Fragst du, warum ich komme, du Göttin den Gott? Ich will dir
Dieses alles genau verkündigen, wie du befiehlest.
Zeus gebot mir hieher, ohn' meinen Willen, zu wandern!
Denn wer ginge wohl gern durch dieses salzigen Meeres
Unermeßliche Flut? Ringsum ist keine der Städte,
Wo man die Götter mit Opfern und Hekatomben begrüßet!
Aber kein Himmlischer mag dem wetterleuchtenden Gotte
Zeus entgegen sich stellen, noch seinen Willen vereiteln.
Dieser sagt, es weile der Unglückseligste aller
Männer bei dir, die Priamos' Stadt neun Jahre bekämpften,
Und am zehnten darauf mit Ilions Beute zur Heimat
Kehreten, aber Athene durch Missetaten erzürnten,
Daß sie die Göttin mit Sturm und hohen Fluten verfolgte.
Alle tapfern Gefährten versanken ihm dort in den Abgrund;
Aber er selbst kam hier, von Sturm und Woge geschleudert.
Jetzo gebeut dir der Gott, daß du ihn eilig entlassest.
Denn ihm ward nicht bestimmt, hier fern von den Seinen zu sterben;
Sondern sein Schicksal ist, die Freunde wiederzuschauen,
Und sein prächtiges Haus, und seiner Väter Gefilde.


97 εἰρωτᾷς = ἐρωτᾷς
98 νημερτέως Adv. v. νημερτής unfehlbar, untrüglichἐνισπήσω Fut. zu ἐνέπω; vgl. α 1κέλεαι v. κέλομαι = κελεύω; hier: 2. P. Sg. unkontrahiert, eig. *κελεσαι, att. κέλῃ
99 ἠνώγει s. oben v. 89


101 ἄσπετος unsäglich; unermesslich, gewaltigἄγχι Adv. nahe
102 ἔξαιτος auserlesen

103 μάλ᾽ οὔ πως ἔστι es ist auf keine Weise möglichαἰγίοχος die Ägis haltend/schwingend
104 παρεξελθεῖν v. παρεξέρχομαι umgehenἁλιῶσαι v. ἁλιόω vereiteln
105 τοι hier: = σοι — ὀϊζυρός jammervoll, elend


107 — εἰνάετες neun Jahre langπέρσαντες Aor. ἔπερσα v. πέρθω, vgl. α 2
108 — ἀλίτοντο Aor. v. ἀλιταίνω + Akk. jmd. durch Frevel beleidigen/kränken
109 — ἐπῶρσ᾽ Aor. v. ἐπόρνυμι + Dat. gegen jmd. erregen

110 — ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες vgl. α 11ἀπέφθιθεν = ἀπεφθίθησαν: Aor. v. ἀποφθίνομαι zugrunde gehen, sterben
111 — πέλασσε v. πελάζω (hier transitiv) herbringen
112 — ἠνώγειν s. oben v. 89. Lies: ἠνώγει (3. P.) — ἀποπεμπέμεν (Inf.!) wegschickenὅττι τάχιστα ὅττι = ὅτι = ὡς
113 — τῇδ᾽ = τῇδε hierἀπονόσφιν weit entfernt vonὀλέσθαι → Stf


115 — ὑψόροφος mit hohem Dach