Sophokles, Antigone Parodos, VV. 100–162 01.10.16

Sophokles, Antigone

Parodos

 
Text nach Pearson
Kommentar / Übersetzung


100
105
110
115Χορος


στρ.
ἀκτὶς ἀελίου, τὸ κάλ-
λιστον ἑπταπύλῳ φανὲν
Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος,
ἐφάνθης ποτ᾽, ὦ χρυσέας
ἁμέρας βλέφαρον, Διρκαί-
ων ὑπὲρ ῥεέθρων μολοῦσα,
τὸν λεύκασπιν †Ἀργόθεν
φῶτα βάντα πανσαγίᾳ
φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ
κινήσασα χαλινῷ·
ὃν ἐφ᾽ ἁμετέρᾳ γᾷ Πολυνείκης
ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων
.  .  .  .  .  .  ὀξέα κλάζων
αἰετὸς ἐς γᾶν [ὣς] ὑπερέπτα,
λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός,
πολλῶν μεθ᾽ ὅπλων
ξύν θ᾽ ἱπποκόμοις κορύθεσσι.
[Übersetzung]
Chor
Strahl der Sonne, das schön-
ste Licht, das dem siebentorigen Theben aufging
von allen früheren,
endlich bist du erschienen, o goldenen
Tages Auge; über die Dirkä-
ischen Fluten kamst du,
den Mann mit dem weißen Schild aus Argos,
der in voller Rüstung antrat,
den triebst du, dass er flüchtend davonlief
mit schärfer angelegtem Zügel.
Ihn hatte gegen unser Land Polyneikes geführt,
als der sich erhob infolge trennenden Streites;
jener aber flog mir schrillem Schrei
wie ein Adler ins Land,
von schneeweißem Gefieder bedeckt,
mit vielen Waffen
und rosshaargeschmückten Helmen.
120
126
130


ἀντ.
στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάθρων φονώ-
σαισιν ἀμφιχανὼν κύκλῳ
λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα
ἔβα, πρίν ποθ᾽ ἁμετέρων
αἱμάτων γένυσιν πλησθῆ-
ναί τε καὶ στεφάνωμα πύργων
πευκάενθ᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν.
τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάθη
πάταγος Ἄρεος, ἀντιπάλου
δυσχείρωμα δράκοντος.
Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους
ὑπερεχθαίρει, καί σφας ἐσιδὼν
πολλῷ ῥεύματι προσνισομένους
χρυσοῦ καναχῆς ὑπερόπτας,
παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων
ἐπ᾽ ἄκρων ἤδη
νίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι·
[Übersetzung]
Er stand über den Dächern mit tod-
bringenden Lanzen, rings umlauernd
den siebentorigen Mund;
er musste gehen, ehe noch mit unserem
Blut er seinen Rachen sättig-
te und ehe den Kranz der Türme
Hephaist mit seiner Kienfackel erfasste.
Also erhob sich im Rücken
ein Wirbel des Ares, für den Gegner
des Drachens nicht zu bewältigen.
Denn Zeus haßt großsprecherischer Zunge Prahlen
über alles, und als er sie sah,
wie sie sich in breitem Strom heranwälzten
übermütig in goldklirrender Rüstung,
warf er den Blitz nach dem,
der auf den hohen Mauern
schon ansetzte, »Sieg« zu schreien.


135

140

145


στρ.
ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς
πυρφόρος ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ
βακχεύων ἐπέπνει
ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων.
εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μέν,
ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώ-
μα στυφελίζων μέγας Ἄ-
ρης δεξιόσειρος.
ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις
ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον
Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη,
πλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὣ πατρὸς ἑνὸς
μητρός τε μιᾶς φύντε καθ᾽ αὑτοῖν
δικρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ ἔχετον
κοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω.
[Übersetzung]
Auf die Erde stürzte er, hingeschmettert, daß sie dröhnte,
der Feuerbringer, der in wildem Angriff
bakchisch taumelnd heranschnob
mit der Urgewalt feindlicher Stürme.
Doch es erging ihm nicht wie erwartet,
den anderen teilte mit schwerem Schlag
ihr Los zu der mächtige Ares,
der kraftvolle Helfer.
Denn sieben Führer an den sieben Toren
aufgestellt, Mann gegen Mann, ließen
dem siegverleihenden Zeus den ehernen Tribut,
außer dem schrecklichen Brüderpaar, das von einem Vater
und einer Mutter abstammend gegeneinander
die beidstarken Lanzen richtete und den Teil
gemeinsamen Todes bekam, beide zusammen.150

155160


ἀντ.
ἀλλὰ γὰρ ἁ μεγαλώνυμος ἦλθε Νίκα
τᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ,
ἐκ μὲν δὴ πολέμων
τῶν νῦν θέσθαι λησμοσύναν,
θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς
παννυχίοις πάντας ἐπέλ-
θωμεν, ὁ Θήβας δ᾽ ἐλελί-
χθων Βάκχιος ἄρχοι.
ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας,
Κρέων ὁ Μενοικέως  .  .  .  .  νεοχμὸς
νεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συντυχίαις
χωρεῖ, τίνα δὴ μῆτιν ἐρέσσων,
ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων
προὔθετο λέσχην,
κοινῷ κηρύγματι πέμψας;
[Übersetzung]
Aher es kam Nike, mit dem großen Namen,
Jubelnd entgegen der wagenreichen Thebe
nach dem Kriege denn:
Macht Platz dem Vergessen jetzt,
gehen wir doch zu allen Tempeln der Götter
im Tanz die ganze Nacht lang,
der Erschütterer Thebens,
Bakchios gehe voran.
Doch siehe, es kommt, nunmehr König dieses Landes,
Kreon, des Menoikeus Sohn, ein neuer Führer
durch die letzte glückliche Fügung der Götter;
welche Überlegungen wälzt er hin und her,
daß er diesen Rat der Alten
zum Gespräch bestellte
durch allen gemeinsamen Heroldsruf?