Διάλογος, Lektion 8

Theseus und Ariadne

König Aigeus und die Athener müssen nach einer militärischen Niederlage gegen König Minos alle neun Jahre sieben junge Frauen und Männer als Opfer für den Minotauros nach Kreta schicken. Schließlich fährt auch Theseus (Θησεύς), der Sohn des Aigeus, mit und begegnet dort Ariadne (Ἀριάδνη), der Tochter des Minos.

3


6


9Ἐν τῇ ἀγορᾷ Ἀριάδνη τὸν ξένον βλέπει καὶ τὴν μορφὴν θαυμάζει. Αὐτίκα ἐπιθυμία τὴν κόρην λαμβάνει. Πλησιάζει τῷ ξένῳ καὶ λέγει·
«Χαῖρε, ὦ ξένε. Ἆρ’ οὐ γιγνώσκεις, ὅτι ἐν κινδύνῳ εἶ; Ἐκεῖ ἡ οἰκία ἡ τοῦ τυράννου ἐστίν. Ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ὁ Μινώταυρος διάγει καὶ διαφθείρει τοὺς ξένους. Ἀλλὰ μὴ ἔχε φόβον. Ὁ γὰρ φόβος τὰς διανοίας ταράττει. Ἔστι διαφθείρειν τὸ θηρίον. Ἀνάγκη ἐστὶ μηχανὴν εὑρίσκειν. Ἄκουε τὴν βουλήν. Παρέχω σοι1 λίνον2. Λάμβανε τὸ λίνον, βαῖνε εἰς τὸ λαβύρινθον (!) καὶ διάφθειρε τὸν Μινώταυρον. Τὸ δὲ λίνον ἄγει σε3 ἐκ τοῦ λαβυρίνθου. Ἆρα πιστεύεις τῇ βουλῇ;»
Θησεὺς δὲ τὸ τῆς κόρης δῶρον λαμβάνει καὶ λέγει· «Ὦ κόρη, θαυμάζω τὴν σοφίαν καὶ πιστεύω σοι1. Πιστεύω δὲ καὶ τοῖς θεοῖς. Τῶν γὰρ θεῶν ἐστι σῴζειν τοὺς ξένους.» Ἔπειτα βαίνει εἰς τὸν λαβύρινθον καὶ διαφθείρει τὸν Μινώταυρον.
_______________________________
1) σοι: dir — 2) τὸ λίνον: dir — 3) σε: dich