Καιρός 313


6


9


12
Ξένος· Πόσα εἴδωλα ἔστιν ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ, οἷ ἁθροίζονται τοσοῦτοι ἄνθρωποι;
Περιηγητής1· Πολλὰ μέν, τὸ δὲ μέγιστον ἔστι ἐν τῷ ναῷ, οὗ θεραπεύεται ὁ Ζεύς.
Ξένος· Πῶς λέγεις; Ποῦ ἐστιν ὁ ναός; Ποῖόν ἐστιν ἐκεῖνο τὸ εἴδωλον καὶ τίς ἠργάσατο αὐτό;
Περιηγητής1· Ἔνθα ὁ ναός. Φειδίας δὲ δημιουργός ἐστιν τοῦ εἰδώλου· ἔπλασεν τὸν ἐν θρόνῳ καθήμενον Δία τοσοῦτον μέν, ὥστε σχεδὸν ψαύει τῆς στέγης2, τοσαύτῃ δὲ τέχνῃ, ὥστε οἱ σκεπτόμενοι οἴονται αὐτὸν ζῳὸν3 εἶναι.
Περιηγητής1· Ὅσοι δὲ εἶδον αὐτόν, λέγουσιν, ὅτι τοιοῦτός ἐστιν, οἷον λέγει ὁ Ὅμηρος.
Ξένος· Πότε ἐγένετο τὸ εἴδωλον; Πόθεν ἦν ὁ Φειδίας;
Περιηγητής1· Οἱ Ἠλεῖοι τότε, ὅτε ὁ ναὸς ἤδη ἐκτισμένος4 ἦν, μετεπέμψαντο Φειδίαν Ἀθήνη-θεν (!), ὅθεν ἔρχονται πολλοὶ καὶ καλοὶ δημιουργοί.
_______________________________
1) Περιηγητής, -οῦ: der Reiseführer — 2) ψαύω τῆς στέγης: ich berühre die Decke — 3) ζῳός, -ή, -όν: lebendig — 4) ἐκτισμένος, -η, -ον: erbaut

E-Sätze Kap. 31

  1. Χένος τις ἐν Ὀλυμπίᾳ πρὸ τοῦ Διὸς ναοῦ πυνθάνεται·
  2. «Πόσος ἐστὶν ὅδε ὁ Ζεύς; Ποῖόν ἐστιν τὸ ἱμάτιον τοῦ Διός;
  3. Ἆρ’ ἐστι τοιοῦτο, οἷον τὸ ἱμάτιον τῆς Ἀθηνᾶς, ἣν ἐν ταῖς Ἀθήναις ἰδεῖν ἔξεστιν;»
  4. Ὁ ξένος εἰσ-έρχεται (!) καὶ τὸν Δία θαυμάζει· «Καὶ μὴν ἡ τέχνη τοιαύτη ἐστίν, οἵαν οἱ ἄνθρωποι ἔλεγον.
  5. Ποῦ Φειδίαν τὸ Διὸς εἴδωλον ἠργάσατο;
  6. Ἆρ’ ἔνθα, οὗ νῦν δὴ τὸν Δία θεραπεύομεν – ἐν τῷ ναῷ; Ἢ ἔν τινι ἐργαστηρίῳ (!), ὅθεν δοῦλοι αὐτὸ δεῦρο ἐκόμισαν;»